La Maja Vestida by Goya La Maja Desnuda by Goya The Parasol by Goya Third of May 1808 by Goya